Statut Gubińskiego Klubu Szachowego

Rozdział I

(Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny)

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Gubiński Klub Szachowy, zwany w dalszych zapisach Klubem.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: GKSz.

§ 2

1. Siedzibą Klubu jest miasto Gubin.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statusowych Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i podporządkowuje się ich przepisom, regulaminom oraz zarządzeniom.
1. Klub działa na podstawie przepisów prawa obowiązującego oraz niniejszego statutu.
2. Klub posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub prowadzi działalność w sferze zadań związanych głównie z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, ochroną i promocją zdrowia oraz nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem.

§ 5

Klub opiera swoją działalność na aktywności ogółu swoich Członków, pomocy rodziców niepełnoletnich Członków oraz wolontariuszy i pracy społecznej działaczy. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników w miarę posiadania środków finansowych.

§ 6

Klub zawiązany jest na czas nieoznaczony.

§ 7

Klub ma prawo używać pieczęci oraz odznaki organizacyjnej stosownie do obowiązujących przepisów.

Rozdział II

(Cele i środki działania)

§ 8

1. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wychowanie, poprzez:
a) popularyzowanie i rozwój sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu,
b) skupianie sympatyków Klubu w aktywną i twórczą organizację, działającą na rzecz wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego społeczeństwa,
c) kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych,
d) szkolenie dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami dydaktycznymi,
e) organizowanie imprez szachowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych,
f) rozwijanie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem na co dzień.

2. Klub realizuje swoje cele przez:
a) współdziałanie z terenową administracją rządową, władzami samorządu lokalnego innymi organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi w realizacji tych celów i zadań,
b) organizowaniem imprez sportowych oraz branie czynnego udziału w imprezach sportowych organizowanych przez powołane do tego organizacje,
c) organizowanie sparingów, treningów, szkoleń członków Klubu, dzieci i młodzieży oraz trenerów,
d) wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe członków Klubu w zgrupowaniach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach,
e) delegowanie zawodników do udziału w zawodach indywidualnych i drużynowych,
f) współpracowanie ze szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami młodzieżowymi,
g) prowadzenie działalności propagandowej w zakresie sportowej rywalizacji,
h) podejmowanie innych przedsięwzięć celowych zgodnie z prawem, jakie okażą się konieczne dla realizacji statutowej.

§ 9

1. Klub realizuje działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wg art. 4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) wypoczynku dzieci i młodzieży wg art. 4 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy.

2. Klub realizuje działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
a) ochrony i promocji zdrowia wg art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy,
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych wg art.4 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy,
c) promocji i organizacji wolontariatu wg art. 4 ust 1 pkt 27 ww. ustawy,
d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wg art. 4 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy.

3. Działalność pożytku publicznego wymienione w ust. 1 i 2 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu.

4. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w §9.

Rozdział III

(Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki)

§ 10

1.Członków klubu dzieli się na:
a) Członków zwyczajnych,
b) Członków honorowych,
c) Członków wspierających.

§ 11

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

1.Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która złożyła pisemną deklarację członkowską, uiściła wpisowe w ustalonej wysokości oraz opłaca składki członkowskie i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

2. Członkiem Klubu mogą być także dzieci i młodzież do 18 roku życia uczestnicząca w działalności Klubu po uzyskaniu pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych. Członkowie Ci nie posiadają prawa wyborczego do statutowych organów Klubu i prawa do udziału w glosowaniu nad uchwałami.

3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania w terminie 14 dni od jej otrzymania do Walnego Zebrania, które rozpatrzy sprawę na najbliższym zebraniu.

4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybierani do władz Klubu,
b) poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
c) uczestniczyć w zebraniach Klubu,
d) korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,
e) reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych,
f) korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Klubu, a wynikających z działalności Klubu,
g) brać czynny udział w pracach Klubu.

5. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
b) regularne opłacanie składek członkowskich, za wyjątkiem członków honorowych,
c) stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego,
d) godne reprezentowanie barw Klubu,
e) dbałość o mienie Klubu.

6. Członkostwo w Klubie nabywa się przez przyjęcie zgłoszonej kandydatury, przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

CZŁONKOWIE HONOROWI

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która odznacza się szczególnymi zasługami dla rozwoju Klubu.

2. Godność członka honorowego może zostać nadana uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Klubu.

3. Członkowie honorowi posiadają bierne prawo wyborcze oraz uprawnienia wynikające z § 11 ust. 4 pkt b-g.

§ 13

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które uznając cele Klubu i będące zainteresowane rozwojem jego działalności zadeklarują przestrzeganie niniejszego statutu.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji.

3. Członkowie wspierający mają prawo:
a) zgłaszać postulaty i wnioski,
b) korzystać z urządzeń Klubu w granicach regulaminów oraz uchwał Zarządu,
c) wspierać organizacyjnie i materialnie działalność statutowa Klubu,
d) zgłaszać swoich przedstawicieli do organów statutowych Klubu.

4. Do obowiązków członków wspierających należy:
a) propagowanie i popieranie celów statutowych Klubu,
b) regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń,
c) przestrzeganie postanowień Statutu.

§ 14

1. Członkostwo ustępuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia członka Klubu zgłoszonego na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem po uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,
b) transferu międzyklubowego,
c) rozwiązanie stowarzyszenia,
d) śmierć członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
e) wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu orzekającego karą w postaci pozbawienia praw publicznych.

2. Wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku:
a) działania na szkodę Klubu,
b) nieprzestrzegania postanowień Statutu i regulaminów,
c) niepłacenie składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy,
d) na pisemny wniosek trzech członków Klubu.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 15

1. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd, w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.

2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.

3. Zawiesić w prawach członkowskich można na okres od 14 dni do 1 roku.

4. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

(Władze Klubu)

§ 16

1. Organami Klubu są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Wybór organów odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

3. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

4. Uchwały organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

5. Członek Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może zostać zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statusem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców.

6. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej, podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Osoba, której głosowanie dotyczy nie bierze udziału w głosowaniu.

7. Mandat członka Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu wygasa przed upływem kadencji w razie:
a) rezygnacja z mandatu,
b) odwołania ze składu pełnomocnika, członka wspierającego będącego osobą prawną.


8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej Zarząd Klubu w terminie 45 dni zwołuje Walne Zebranie Nadzwyczajne w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
a) o Walnym Zebraniu Zarząd ma obowiązek poinformować członków Klubu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

9. Organy Klubu zawiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz-organizacyjnej: informować członków o bieżących działaniach oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie, wnioski, uwagi, stwarzać ogólne warunki do pełnego udziału w pracach Klubu wszystkich jego członków.

§ 17

WALNE ZEBRANIE

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwołane przez Zarząd nie rzadziej niż raz do roku w celu przyjęcia sprawozdania Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz uzgodnienia kierunków działania.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu Klubu zawiadamia członków nie później niż 14 dni przed datą Zebrania. Informacja ta będzie udostępnia na w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu z podaniem porządku obrad.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie, może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało wezwane.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się klubu oraz w sprawach majątkowych,
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu,
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) udziale bądź odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g)uchwalenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia, lub zawieszenia wprawach członka, jak i ukarania,
i)rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu,
j) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających zwykły zarząd.

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.

§ 19

ZARZĄD

1. Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu realizując przyjętą politykę działania w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnymi Zebraniami.

2. Zarząd Klubu składa się z 3-9członków wybranych przez Walne Zebranie.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i wiceprezesów, którzy wspólnie tworzą Prezydium do siedmiu dni od Walnego Zebrania.

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
b) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
c) kierowanie całokształtem działalności Klubu,
d) zarządzaniem majątkiem i funduszami klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
e) uchwalenie planów działania i planów finansowych,
f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
g) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych zatwierdzenie ich regulaminów,
h) podejmowanie uchwał o przyjmowaniu, zawieszaniu, wykreślaniu oraz wykluczaniu członków Klubu,
i) wnioskowanie o nadanie lub pozbawianie godności członka honorowego oraz podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w stosunku do członków Klubu,
j) zatwierdzanie i przedkładanie do stosownych urzędów i instytucji wymaganych przepisami sprawozdań i dokumentów opracowanie regulaminów wewnętrznych działania Zarządu,
k) zatrudnianie pracowników etatowych,
l) uchwalanie wysokości innych dobrowolnych świadczeń na rzecz Klubu.

2. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i są protokołowane.

3. W okresie między posiedzeniami uprawnienia Zarządu Klubu posiada Prezydium.

4. Podczas trwania kadencji Zarząd Klubu może poszerzyć swój skład.

5. Spory wynikłe między członkami Klubu rozpatruje Zarząd Klubu, z prawem do odwołania do Walnego Zebrania.

§ 21

1. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu prawo do uzupełnienia składu przysługuje Walnemu Zebraniu.

§ 22

KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby:
a) będące członkami Zarządu Klubu ani pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
c) związane z Klubem umową o pracę.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności i określenia terminów oraz sposobu ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do uchwał, postanowień, przedsięwzięć Zarządu Klubu, jeżeli dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu Klubu lub jego Prezydium.

8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jak jeden raz w roku.

ROZDZIAŁ V

(Wyróżnienia i kary)

§ 23

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą zostać przyznawane nagrody i wyróżnienia.
2. Zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień ustala Zarząd Klubu.

§ 24

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi Klubu przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
a) upomnienie,
b) nagany,
c) zawieszenie w prawach członka od 14 dni do 1 roku,
d) wykluczenie.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członków Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30-tu dni od daty podjęcia uchwały.

ROZDZIAŁ VI

(Majątek)

§ 25

1. Majątek Klubu stanowią:
a) środki trwałe
b) ruchomości
c) fundusze

2. Źródłem finansowania majątku oraz bieżącej działalności Klubu są:
a) dotacje,
b) wpłaty z wpisowego i składek członkowskich,
c) darowizny,
d) wpływy z działalności statutowej,
e) wpływy od sponsorów,
f) pozostałe wpływy.

3. Uzyskane środki finansowe stanowiące własność Klubu będą przeznaczone na zaspokajanie potrzeb Klubu oraz na zabezpieczenie działalności statutowej, a także na pokrycie kosztów finansowych.

4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa oraz co najmniej jednego członka Zarządu.

5. Decyzje majątkowe i finansowe muszą być podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie uchwał Zarządu stwierdzonych na piśmie.

6. Osoby pełniące funkcje społeczne klubu mogą otrzymać diety w wysokości każdorazowo ustalonej przez Zarząd.

7. Statut zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów pracowników lub osób z którymi pracownicy pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów oraz ich pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. W szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na podobnych warunkach.
c) wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów oraz ich pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów, ich pracowników oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VII

(Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu)

§ 26

Zmiany Statutu lub rozwiązanie się Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania i zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§ 27

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania przeprowadzi likwidację Klubu.

2. Uchwalając rozwiązanie Klubu, Walne Zebranie Członków wskazuje przeznaczenie pozostałego –po pokryciu zobowiązań Klubu –majątku.

Niniejszy Statut został uchwalony dnia 14 maja 2015 roku.